Pravidla

30.10.2019, Roman Jurečka 

PRAVIDLA ZÁVODU

Povinná výbava:

 • Povinností každého závodníka na trati je nošení a správné užití ochranné cyklistické přilby. Porušení tohoto pravidla je důvodem k okamžitému vyloučení ze závodu
 • Každý účastník je povinen použít v době od 20:00 hodin do 5:00 hodin dostatečné osvětlení kola v podobě předního a zadního světla.

Bezpečnost :

 • Okruhy jsou označeny, ale závodí se za plného silničního provozu.
 • Účastníci závodu berou toto na vědomí a jsou povinni přizpůsobit svoji jízdu pravidlům silničního provozu a aktuální situaci na trati. Závodníci jedou na vlastní nebezpečí.

Pravidla závodu :

 • Start závodu je hromadný, dostaví se k němu po jednom závodníku z každého týmu
 • Po odstartování se mohou na trase závodu pohybovat jen soutěžící jednotlivci, spolujezdci se mohou rozjíždět pouze na přilehlých komunikacích.
 • Závodníci se mohou „střídat“ v libovolných intervalech a jezdit i nestejný počet kol.
 • Střídání jednotlivých závodníků může probíhat pouze v prostoru k tomu vyhrazeném (prostor startu a cíle). Po příjezdu spolujezdce do tohoto prostoru může další člen týmu vyjet na trať. Končící závodník nebo jeho opatrovatel neprodleně po příjezdu do depa nahlásí rozhodčím střídání a počet ujetých kol v právě ujeté sérii. Dodržováním tohoto hlášení se zamezí, aby současně na okruhu jeli oba spolujezdci a rovněž možným chybám v evidenci ujetých kilometrů. Jednotlivci hlásí pouze přerušení závodu a návrat zpět na trať.
 • Každý závodník z týmu je povinen ujet minimálně 6 okruhů za 24 hodin
 • PROSTOR STARTU A CÍLE – tento prostor přesně určí pořadatel při předstartovním briefingu. Střídání jinde na trati není možná a je důvodem k diskvalifikaci
 • Závodník (tým) je povinen ihned oznámit případné odstoupení ze závodu či přerušení štafety organizátorům závodu
 • Závodník vyjíždějící na trať je povinen dbát případných pokynů rozhodčích závodu, který jej v odůvodněných případech nemusí pustit na trať( např. nebude-li viditelně označen startovním číslem, v noci osvětlen nebo nebude mít cyklistickou přilbu, apod. ) Rozhodčí má právo takto činit, dokud nedojde k nápravě
 • Pořadatelé nevyhlašují přípravu závodníka na střídání, tuto činnost si zabezpečují závodníci prostřednictvím svého opatrovatele, případně sami závodníci mezi sebou.
 • Případné defekty si na trati opravuje závodník sám, v depu je možná oprava kýmkoliv. Jestliže postihne závodníka defekt bezprostředně po vyjetí z prostoru startu a cíle, může se vrátit s tím, že na okruh vyjede jeho spolujezdec. Opatrovatel musí tuto změnu ihned nahlásit rozhodčím.
 • V případě defektu závodníka týmu do první poloviny závodu = do 23.00 hodiny (nebo jiné závady na kole mimo dohled pořadatelů, která nedovoluje závodníkovi pokračovat v jízdě, jsou soupeři povinni při průjezdu cílem ohlásit jeho nehodu zvoláním: „startovní číslo xy defekt !“. Pořadatelé vyšlou pohotovostní vůz, který poskytne postiženému pomoc nebo ošetření a dopraví ho do depa. Spolujezdec může nastoupit do závodu bez ztráty okruhu do skupiny závodníků, která defekt nahlásila. Případné odstoupení ze závodu musí tým ihned nahlásit rozhodčím
 • Jakékoli zkracování trati je zakázáno a bude potrestáno vyloučením ze závodu.
 • Závodníci se zavazují, že po trati nebudou odhazovat obaly od energetických tyčinek, prázdné lahve, atd.
 • Kontrolními průjezdovými branami = prostor startu a cíle mohou projíždět pouze závodníci, kteří právě závodí a jsou náležitě označeni. Označený prostor v okolí kontrolních průjezdových bran je přísně zakázanou zónou pro všechny závodníky a pohyb v tomto prostoru může být důvodem k diskvalifikaci
 • Nesportovní chování jakéhokoli druhu nebude tolerováno a je důvodem k diskvalifikaci.
 • Závodu se nelze zúčastnit na kole s elektrickým pohonem
 • Protest může vznést pouze kapitán týmu kdykoli během závodu s vkladem Kč 300,-, avšak maximálně do 30-ti minut od průběžného vyhlášení výsledků. Na pozdější protesty a reklamace nebude brán zřetel
 • Závodníkům je zakázáno v průběhu závodu jezdit v závěsu za cyklistou, který není účastníkem soutěže ani za motorovými vozidly. V noci nesmí za soutěžícími cyklisty jezdit doprovodné vozidlo a tím jim osvětlovat trať. V případě porušení tohoto ustanovení může být závodník ze soutěže vyloučen. Taktéž je zakázáno používání elektrokol.
 • Do celkového výsledku se započítávají pouze celé okruhy, které závodník ujede do 24:00:00. Závodníci budou vyhodnoceni podle ujetých kol. V případě shodné vzdálenosti rozhodne dojezdový čas
 • Závěr závodu se řídí podle průjezdu vedoucí dvojice cílem. V průběhu posledních 30 minut závodu bude vyhlášeno (zvonem) poslední kolo pro závodníka vedoucí dvojice a následně pro všechny ostatní projíždějící závodníky. Při dojezdu závodníka vedoucí dvojice do cíle bude odmávnut šachovnicovým praporkem a následně všichni přijíždějící závodníci bez ohledu na to, zda jim bylo vyhlášeno poslední kolo nebo ne
 • Dopočet kilometrů do 24 hodin se vypočte z průměrného času všech skutečně ujetých kilometrů každé dvojice
 • Každý účastník je povinen před startem podepsat startovní (prezentační) listinu. Prezenční listina ve své hlavičce obsahuje text:

„Svým podpisem se zavazuji, že v průběhu závodu budu dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu. Závodu se zúčastním v řádné cyklistické přilbě. Jsem si vědom, že se závod jede za plného provozu a že jsem povinen dodržovat pokyny policistů a dalších osob, které během závodu řídí provoz na pozemních komunikacích. Závodu se účastním na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Jsem si vědom, že pořadatel a organizátor závodu neručí za škody na majetku a poškození zdraví závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené.“

Vstup do administrace